Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.fundacja.sealart.pl zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację SEALART zwaną dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, NIP: 5213367158, REGON: 140332200, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000245547.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej„Regulaminem”określa warunki korzystania z Serwisu dla potrzeb dokonywania Darowizn.
 2. Zadaniem Serwisu jest:
  • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • Wparcie działalności Fundacji dokonywanej za pośrednictwem Przelewy24,
  • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

DARCZYŃCA

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

TERMIN PRZEKAZYWANIA

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Przelewy24.

FORMY WPŁAT DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej bądź innych celów wskazanych w serwisie.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych Przelewy24
 3. Przekierowanie do serwisu Przelewy24 następuje przez kliknięcie przycisku wpłać umieszczonego w Serwisie fundacji.
 4. Wszelkie płatności obsługiwane przez Przelewy24 wyrażone są w PLN.
 5. Wpłatę darowizny bądź zlecenie stałe można dokonywać również za pomocą standardowego przelewu, na numer konta 46 2030 0045 1110 0000 0341 7460.

PRZEZNACZENIE DAROWIZN

 1. Darowizny są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, którymi są:
  – rozwijanie świadomości roli fotografii w społeczeństwie
  – promocja i wspieranie wydarzeń związanych z fotografią
  – rozpowszechnianie wiedzy o fotografii – prowadzenie działań edukacyjnych
  – promowanie fotografów i ich prac
  – promowanie polskiej fotografii prasowej w Polsce i za granicą
  – rozwijanie świadomości roli rysunku i malarstwa w społeczeństwie
  – promocja i wspieranie wydarzeń związanych z rysunkiem i malarstwem
  – rozpowszechnianie wiedzy o rysunku i malarstwie – prowadzenie działań edukacyjnych
  – promowanie artystów, architektów i ich prac
  – promowanie polskiego rysunku i malarstwa w Polsce i za granicą
  2. Cele Fundacji realizowane będą głównie poprzez:
  – organizowanie wystaw fotograficznych w Polsce i za granicą
  – reprezentowanie polskich fotografów w kraju i za granicą
  – prowadzenie działalności wydawniczej
  – organizowanie spotkań, prelekcji, prezentacji
  – współprace z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i za granicą
  – Organizacja konkursu fotografii prasowej
  – promowanie polskiej fotografii reklamowej w Polsce i za granicą
  – inne działania realizujące cele statutowe
  – organizowanie wystaw artystycznych w Polsce i za granicą
  – reprezentowanie polskich artystów i architektów w kraju i za granicą
  – Organizacja konkursu artystycznego
  – promowanie polskiego rysunku i malarstwa
  3. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację.
  4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji działań statutowych. Działalność ta powinna mieścić się w profilu działania Fundacji, w szczególności może dotyczyć usług związanych z fotografią, rysunkiem, malarstwem, architekturą i dziedzinami pokrewnymi.
  5. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

ZASADY REZYGNACJI/ZWROTÓW

Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą  płatności  online  w  Serwisie  (www.fundacja.sealart.pl) nie podlegają zwrotom.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182, z późń.zm.) Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.fundacja.sealart.pl/
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182, z późń.zm.), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NiniejszyRegulaminobowiązujeoddniajegopublikacjiwSerwisieijestdostępnynastroniegłównej Serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacjamaprawozaprzestaćprowadzeniaktórejkolwiekzwyżejwymienionychformdziałalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: fundacja@sealart.pl
Top